Bygdebokkomite

Hamar kommune besluttet i 2013 at den ikke lenger ville ta ansvar for videre utgivelse av bygdebok for Vang, Vangsboka. Styret i Vang historielag opprettet da bygdebokkomitéen som fikk ansvar for å sørge for utgivelse av de resterende bindene av Vangsboka.Bok 5

Komitéen ble pålagt så vel redaksjonelt som budsjettmessig ansvar. Dette innebærer å sørge for å få engasjert en redaktør for de resterende bindene, lage en langtidsplan for fullføring av Vangsboka og sette opp framdriftsplan og budsjett for de ulike bindene etter hvert som arbeidet går framover.

Bygdebokkomitéen bistår redaktøren med råd og støtte om bokas utforming og innhold. Komitéen skal være aktiv for å finne fram til personer som kan bistå redaktøren i arbeidet med bl.a. å intervjue folk som har kunnskap om emner som bøkene skal omtale, samle inn billedmateriale og annet relevant stoff. I dette arbeidet håper komitéen å få hjelp og tips fra alle vangsokninger som har noe å bidra med. Dette gjelder både boka det arbeides med nå og framtidige bind. Spesielt er det viktig å intervjue eldre folk mens de ennå er taleføre.

Den viktigste oppgaven for Bygdebokkomiteen blir imidlertid å sørge for å få tilstrekkelig med eksterne bidrag og støtte for å kunne utgi Vangsboka. Det er utrolig mange ordninger her i landet som sikrer støtte til ulike frivillige tiltak, men bygdebokarbeid ser ikke ut til å være blant de prioriterte tiltakene. Her er komitéen åpen for alle gode forslag.

Arbeidet med bind 5 begynte i 2014. Vi begynte arbeidet med gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i hele bygdebokprosjektet. I bind 5 skal vi videre beskrive gårdene Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og Finborud (gnr 72). I forhold til de opprinnelige planene blir arbeidet forsinket med minst ett år på grunn av at redaktøren vinteren 2015 ble rammet av sykdom. Bygdebokkomiteen har valgt å avvente sykdomsforløpet og har hele tiden håpet at nåværende redaktør kan fullføre arbeidet med bind 5. Selv om sykdommen nå er ferdig behandlet tar det tid å komme til krefter slik at han kan komme i full sving igjen. Bind 5 kan derfor ikke påregnes utgitt før tidligst i 2019. Da gjenstår ennå 5 – 6 bind før hele arbeidet kan avsluttes, forhåpentligvis innen 30 år har gått. Bygdebokkomiteen består av:

Oddvar Dufseth (leder)
Odd Lindstad (Styrets representant).
Steinar Sætervadet
Bjørn M Eriksen
Vigdis Stensby

Ole Jacob Tomter er redaktør for bind 5 av Vangsboka.

Om du har noe på hjertet ang bygdebokarbeidet, kontakt gjerne Ole Jacob (tlf 41 22 95 25) eller Oddvar (tlf 93 06 78 62).