ÅKER GÅRD I VANG. FRA HØVDINGSETE TIL HERREGÅRD

Fra høvdingsete til herregård er det første av to bind om Åker gård i Vang, og omhandler gårdens historie fra yngre steinalder fram til 1751 da offiseren Peder Todderud kjøpte gården. For første gang blir Åker gårds historie fortalt i stort format. 

Boka vil bli presentert av forfatteren, Per-Øivind Sandberg i forbindelse med Vang historielags kulturkveld på Høyvang 15 november klokken 18:00.

Åker ligger på østsiden av Mjøsa, ved Åkersvika ved Hamar, mellom munningene til Flagstadelva og Svartelva. Det bølgende landskapet mellom de to l-hamar_historilags_arbok_2015_50_prosentelvene er også i dag preget av fornminner. De rike arkeologiske funnene som er gjort i dette området, vitner om en svært gammel bosetning på flatbygdene rundt Mjøsa og at Åker har vært et sentralt høvdingssted i innlandet i flere tusen år.

Nyere forskning viser at Hamarkaupangen mest sannsynlig hadde sitt utspring i Åkerriket, noe som gir et nytt perspektiv på Hamarkaupangens opprinnelse og plassering. I den forbindelse gis også en ny fortolkning av en del opplysninger i Hamarkrøniken. Midt på 1000-tallet ble utviklingen av Hamarkaupangen en del av rikskongen Harald Hardrådes maktoppbygging.

Åker var hovedkomponenten i Hamar-biskopens store jordegodssamling i katolsk tid (1152–1537). Da reformasjonen ble innført, kjempet biskopen for å beholde sin gamle maktposisjon og sitt økonomiske fundament.

Fra midten av 1500-tallet og flere hundre år fremover var Åker bosted for regionens øverste offiserer, og da det ble aktuelt å bygge opp et grenseforsvar mot Sverige, ble Åker benyttet som militært observasjonssted.

I 1647 fikk godset også adelige privilegier og ble fra da av omtalt som adelig setegård/herregård fram til 1821 da adelskapet ble opphevet i Norge. Bokas siste kapitler presenterer de adelige personene som eide og bebodde Åker i tidsrommet 1647–1751.

Medlemmer i Vang historielag får kjøpt boka for 150,- kr  (300,- kr ordinær pris). Andre kan også bestille boka gjennom Vang historielag. Send oss en mail på info@vang-historielag.no