Brumundvegen – Historikk

Nr.39

Brumundvegen

Sted/eier: Vang Almenning
Skiltplassering: Skiltet er på plass.

Brumundvegen er en av de mange ferdselsvegene innover almenningen fra tidligere tider. Brumundvegen var hovedvegen fra de østre deler av bygda og starter i dag i ei gutu ved Rødsætervollen. Den går rett innover almenningen forbi Thomaskvila, en gammel kvileplass som bærer tydelig preg av å være mye brukt. Den fortsetter over Appelsinhaugen og krysser vegen inn til Stensetra. Fra Kjeltåsvegen og nordover gikk Brumundvegen på vestsiden av dagens veg og fram til seterløkka på Brumund.

Ferdselsvegene har fra gammelt av vært tråkk og det er i liten grad gjort vegarbeider utover noe klopper i myrer o.l. I kart fra 1820 er det tegnet inn veg fra bygda til Rødsetervolden som vel var den første mer opparbeidede kjerreveg her.

Trafikk til setra har nok vært hovedtrafikken på mange av ferdselsvegene. Seterbruket er meget gammel, i hvert fall fra ca.1350, men vi har få skriftlige kilder. I følge Vang almennings historie var det 14 gårder som hadde seterløkke på Brumundsetra i 1668.

Men det kan også ha vært tidligere ferdsel her. Det kan ha vært pilegrimer som har vandret her. De kan ha gått gjennom Heggvingrenda innom en enkel kirke på Fredriksberg (rett nedenfor Rødsetervolden). Thomaskvila langs Brumundvegen nedenfor Appelsinhaugen kan ha vært en kvileplass for disse vandrerne.

Les mer om gamle veger innover almenningen i Minner ifrå Vang

Les mer om kirker og pilegrimsveger i Minner ifrå Vang