Gravhaugen på Elvsholmen – Historikk

Nr. 12

Gravhaugen på Elvsholmen

Sted/eier: Hamar kommune
Skiltplassering: På Elvsholmen

Denne gravhaugen er Hedmarks største gravhaug fra forhistorisk tid, og er av klar nasjonal verdi. Den er ca. 50m i tverrmål og 6m høg. Den er i hovedsak urørt, uten noen form for plyndringsgrop. PÅ nordsiden av gravhaugen sees rester etter en gammel veg som førte fram til et fergeleie ved Flagstadelva over til Disen gård. Gravhaugen kan sees i sammenheng med maktsenteret på Åker gard og Åkernaustet.

Fredet Kulturminne.

Kulturminnet er fredet iflg. Lov om kulturminner av 9. juni 1978. Alle fornminner (kulturminner fra før 1537) er automatisk fredet. Inngrep i eller ødeleggelse av kulturminnet er forbundet med straffeansvar. Kilder: Miljødepartementet og Universitetets oldsakssamling,Oslo

Se stedet i Google Street View