Vang historielags første styreprotokoll

Vang historielags første styreprotokoll tatt i bruk ved etableringsmøtet på Høyvang den 14. mars 1931.

Boka har størrelsen 17 x 21 cm, med tykkelse 8 mm.
Stein Florhaug har nedlagt et omfattende arbeid med å transkribere protokollen og her kan vi lese fra historielagets egen historie.

 

 

 

Aar 1931 den 14. mars holdtes møte paa Høivang til dannelse av et historielag for Vang

Arkivassistent Midthaug holdt et foredrag om saken og gav en utredning om hvorledes det er grebet om i de bygder, der har drevet historielag, og meddelte enkelte interessante oplysninger om forholdene i Hedemarksbygderne i gamle dage.
De tilstedeværende var enige om aa danne et historielag for Vang.
Det besluttedes aa vedtage et av arkivassistent Midthaug utarbeidet forslag, der er vedtat som love for de allerede dannede historielag paa Hedemarken, og dette blir aa indføre i protokollen efter dette møtes slut og referere og endelig godkjende i neste møte.

Der besluttedes aa vælge et styremedlem for hver skolekreds. Hertil valgtes:
For Storhamar kreds: Lensmann Aas,  For Solvang: OverlærerHolter,  For Fredvang: Karl Diesen,   For Kirkekretsen: Frk. Sigrid Sæhlie,  For Farmen: Frk. Agnes Dørum, For Skramstad: Eivind Aalstad,  For Østaasen: Johan Sagsveen.  For Lunna: Aage Karset
For Ingebergbakken: Kr. Skraastad,  For Vestaasen: Gunnar Skjeseth

Valg paa formann utsattes til neste møte.
Til kasserer valgtes Asbjørn Skramstad.
Til formann til neste møte kan holdes valgtes K. Skraastad.
Sparebankbok med Vangs Sparebank, hvorpaa indestaar kr. 375,60 levertes den valgte kasserer.

Oplæst og vedtat

K. Skraastad   Sigrid Sæhlie   Emilie Kylgaarden   Joh. Sagsveen   Eivind Aalstad   A. Herseth   Asbj. Skramstad   A. Hafsahl Karset   Aage Karset.

Lover for Vang Historielag

  1. Vang Historielag er en underavdeling av Hedmark Historielag og i samarbeide med dette har det til formaal aa vekke interesse for, og saavidt mulig værne om de gamle minder fra bondekultur, som endnu findes bevart i bygden, hvad enten de bestaar i mundtlig tradisjon eller materielle gjenstande. Laget vil efter evne søke aa hindre at værdifulde kulturminder ødelægges eller bortføres fra bygden.
  2. Medlem av laget kan hvem som helst være mot en aarsbetaling av 1 -en- krone, eller en gang for alle 20 kroner.
  3. Lagsstyret bestaar av 11 medlemmer, 1 fra hver skolekreds. De vælges for 3 aar, første gang ved lagets stiftelse, senere paa aarsmøtet. Av styret utgaar 1/3 hvert aar, første og annen gang ved lodtrækning, senere de som har fungert længst. Styret vælger sig imellem formann og næstformann samt antar kasserer. Formannen sammenkalder og leder styremøter saavelsom aarsmøtet og andre lagsmøter som han anser nødvendig. Han fører møtebok over forhandlingerne, besørger den forefallende brevveksling og holder lagets arkiv i orden.
  1. De av styrets medlemmers samlede oplysninger skal optegnes i en dertil innredet bok. Blant det som saaledes blir aa optegne kan nevnes:

Gaardene, samt for hver gaard detsom dens beboere eller andre kjenner til av mundtlig tradisjon om gaarden og slægten. Likesaa hvad der maatte finnes av kulturhistoriske minner og gjenstander, saasom gamle hus av interessant byggemaate, redskaper, møbler, sølvsaker, gamle dragter, gamle bøker med innskrevne slektstavler, gaardsbrev og andre dokumenter samt bumerker.

Gaardsbrev, dommer og retssaker maa styret innrette sig paa aa motta til gjennemgaaelse, og om ønskes til opbevaring i arkivet. Styret bør gjøre Oplandenes Folkemuseum opmerksom paa gjenstander som anses aa ha kulturhistorisk betydning.

Videre optegnes for hver gaard alle de stedsnavn som kan tenkes aa ha interesse for den videnskapelige granskning av sprog og historie, bl.a. navn paa aakre, eng og andre jordstykker i inn og utmark, gaardsveier, stier, berg og bergknatter, bakker, myrer, daler, skoger, skogteiger og utslaatter, jaktminner, fangst og fiskepladser, sæter, sætervei og sæterdrift. Fortegnelsen avfattes kortest mulig, men saavidt fuldstændig og klar, at den kan være til veiledning.

Formannen i styret bør paase, at fjerdingsbøkene og gaardsoptegnelser foregaar saa nogenlunde ensartet og efter en av styret fattet plan.

  1. Styret bør arbeide for at laget kan faa et ildsikkert sted til opbevaring av sit arkiv og andre saker det kan ha tat i mot til opbevaring eller erhvervet til eiendom.
  2. Lagets faste inntekter utgjøres av aarsbetalingen, men da denne ikke vil række langt er det styrets opgave aa søke tilveiebragt de nødvendige midler paa annen maate: Ved frivillige bidrag innen og utenfor laget,ved henvendelse til herredsstyret, sparebank og anden institusjon, ved forskjellige tilstellinger, ved passende anledninger o.s.v.
  3. Aarsmøte holdes hvert aar innen februar maaneds utgang efter innkaldelse av formannen. I dette fremlegger styret en aarsberetning om lagets virksomhet i det forløbne aar. Regnskapsførereren fremlegger regnskap over inntekt og utgift og lagets økonomiske stilling. Om forholdene tillater det er det ønskelig at der i aarsmøtet holdes et foredrag av en fagmann om et eller annet med lagets arbeide beslægtet emne.   Her foretas valg av styremedlemmer for de næste 3 aar.
  4. Forandringer i disse lover kan kun ske med 2/3 flertall. Om laget opløses opbevares dets midler, samlinger og arbeider av Hedmark Historielag, hvorfra de skal utleveres om laget igjen kommer igang.

 

 

Neste referater er fra styremøter 15.4.31 og 8.11.33 (se nedenfor). I det siste av disse blir det opplyst at det skulle holdes styremøte «helst i februar 1934», men det finnes ikke noe møtereferat fra februar–mars 1934. Det neste referatet i protokollen er fra et møte ni år senere – 21.2.1943. Vi vet ikke om arbeidet i laget var lagt ned i denne perioden, eller om protokollen var på avveie.

 Etter 21.2.1943 er det innført referat fra jevnlige møter fram til 5.6.1948. Deretter kommer en ny tilsynelatende aktivitetsløs periode på hele fjorten år før det neste referatet innføres. Det gjelder  årsmøtet på Høyvang 4.4.1962. Det er bekreftet at protokollen var borte disse årene. Mer om det på side 7.  

Aar 1931 den 15. april holdtes styremøte paa Hamar
Fraværende var lensmann Aas, Gunnar Skjeseth, frk. Dørum, Eivind Aalstad.

1) Følgende behandledes:Valg paa formann. Hertil valgtes K. Skraastad.
2) Valg paa nestformann. Hertil valgtes overlærer Holter.
3) Da frk. Dørum har meddelt, at hun ikke kan overta hvervet som medlem av styret valgtes i hendes sted fru Johansen.
4) Der besluttedes aa trykke et spørsmaalskema i likhet med det i Furnes benyttede, i et antal av 1.000 til fordeling i kredsene.
5)Besluttedes at styrets medlemmer strax gaar igang med tegning av medlemmer og da forsøke aa faa de der tegner sig som medlemmer, aa yde mest mulig i kontingent.
Besluttedes aa faa en dertil skikket mand eller kvinde til aa indhente mundtlige oplysninger om det i lovenes § 4 nævnte.

Møtet hevet.
K Skraastad     P. Holter    Sigrid Sæhlie     Karl Diesen     Joh. Sagsveen     Aage Karset

 

Aar 1933 den 8. november holdtes møte i styret paa Hamar                                                     

Følgende behandledes:

1) Referertes utdrag av regnskapet.Siden møtet den 15/4-31 har foreningen mottatt i bidrag fra Vangs Sparebank i alt kr. 400.-. Av Vang og Furnes Brannkasse kr. 1132,50. Indvundne renter kr. 25,87. Medlemmers kontingent kr. 86.-, der med tillæg av kassabeholdning den 15/-31 kr. 375,60 utgjør kr. 2019,97. I utgifter har foreningen havt skyds til Midthaug og annonse kr. 18,50 samt betalt for avskrivning kr. 198,25, i alt kr. 216,75. Foreningens formue i dag utgjør saaledes kr. 1803,22.

2) Besluttedes aa holde et møte helst i februar 1934, med foredrag om bygdehistorie og dens betydning, og forøvrig underholdning. Til aa ordne med dette møte valgtes en komite paa 7 medlemmer, der meddeles fuldmakt til aa ordne dette som de finder heldigst.
Til komite valgtes:
Frk Sigrid Sæhlie, fru Johnsen, fru Riseng, fru Magda Skraastad, hr. Asbjørn Skramstad, lærer Bækkevold og Gudbr. Skraastad

3) Besluttedes aa engasjere hr. Bleken Nilsen til aa samle oplysninger angaaende gaardenes historie, slægtshistorie, fotografering og andet av interesse. I hvilken utstrækning dette arbeide skal utføres blir aa bestemme i et styremøte i begyndelsen av 1934.
Møtet hevet
K.Skraastad  Sigrid Sæhlie  Gunnar Skjeseth  Majen Johnsen  Joh. Sagsveen

Det er ikke innført referat fra det annonserte møtet i 1934, som ifølge overskriften til Ole Bleken Ruds prolog var planlagt 24. februar (se MiV 2013 s. 86). Ifølge brev datert 7.12.43 og 4.12.44 fra Eilif J. Johanssen (senere styremedlem og sekretær), var det et årsmøte på Vang Brænderi i 1941, men det er ingen dokumentasjon i protokollen. Det neste referatet i protokollen kommer først 21. februar 1943. Johanssen, innflytter fra Trondheim, bosted Stenshagen, Hjellum, gir i brevene sterk kritikk mot styret fordi de kun konsentrerer seg om pengeinnsamling til bygdeboka, og unnlater å ta seg av viktig arbeid som registrering og bevaring av eksisterende kulturminner. Dessuten mener han at laget må inspirere  bygdefolket med ulike tiltak, slik at medlemsmassen øker. Johanssens innspill gir oss et viktig tidsbilde av forholdene i laget, og vi tar derfor inn et utdrag fra brevet av 4.12.44 på kronologisk plass  i denne oversikten. 

Aar 1943 den 21. februar holdtes møte i Vang Historielag paa Vangs Brænderi

Formannen ga en beretning om det arbeide som er utført med hensyn til utgivelse av en bygdebok.
Stiftsarkivar Kristiansen talte om fremgangsmaaten ved innsamling av alle nødvendige og  ønskelige oplysninger der er nødvendige for en bygdebok.

Det blev nogen diskusjon, hvori deltok E.J. Johanssen, (utydelig) og Haavard Skirbekk. K.Skraastad

 

Aar 1944 den 19. januar holdtes styremøte paa Hamar.
Johan Sagsveen og G. Skjeseth havde meldt forfald.

1)  Der behandledes spørsmaalet om avholdelse av basar til inntekt for historielaget. Man var enige om at tiden var gunstig for avholdelse av basar og besluttede aa opnævne en komite der faar i opdrag aa ordne med dette. Til medlemmer av komiteen opnævntes følgende:

Fru Riseng, kontrollør Johanssen, Arne Stensrud, fru Jemblie, fru Tomter, Johs. Huse, Mikkel Aasbakken, Marie Brænden, Erling Thomassen, fru Synøve Skaalsveen, Leif Hafsal, fru Signe Opsahl, Johs. Engen, Per Th. Flagstad, frk. Sigrid Vatnebryhn.

Styrets formann innkaller til konstituerende møte snarest mulig.

2) Refereredes at Historielaget pr. i dag har innestaaende i Vangs Sparebank kr. 12660,77.

K. Skraastad  Majen Johnsen   Sigrid Sæhlie  Aage Hafsal E. Aalstad

 

Aar 1944 den 24. januar holdtes møte av de opnævnte medlemmer av basarkomiteen

Johs. Engen, Signe Opsahl, Mikkel Aasbakken har meldt forfall og meddelt at de er villige til aa delta i komiteens arbeid.

Til formann valgtes Arne Stensrudog, fru Riseng med den sidstnævntes personlige varaman. Duste Jemblie. Til kasserer valgtes Leif Hafsal. Da saavidt var passert lededes forhandlingen av ArneStensrud. Der besluttedes aa avholde basaren lørdag 4. og søndag 5. mars og lørdag 11. og søndag 12. mars.

K. Skraastad Duste Jemblie Inger Tomter   Olufine Riseng   Sigrid Vatnebryhn   P. Th. Flagstad Johs. Huse Leif Hafsahl   Erl. Thomassen  Arne Stensrud       E. J. Johanssen

Basaren ble gjennomført som planlagt og dokumentert i «Forhandlingsprotokoll for Vang Historielags basarkomite januar–mars 1944» med møtereferat, trekningsliste og økonomiresultat.

 

Aar 1944 den 11. mars holdtes styrmøte paa Høivang

Skjeseth havde meldt forfald, de øvrige tilstede.

Stiftsarkivar Kristiansen var tilstede og gav en utredning om fremgangsmaaten ved utarbeidelsen av en bygdebok. Han kunde ikke anbefale aa paabegynde arbeidet førnødvendige kilder er tilstede. Dog er der enkelte sider ved arbeidet som kan utføres, saasom fotografering og innsamling av oplysninger hos gaardbrukere og andre interesserte.

Formannen bemyndiges til søke aa faa igang fotografering samt innhentelse av oplysninger hos gaardeier, samt sætte sig i forbindelse med nogen der kunde tænkes aa paata sig aa skrive boken.

K Skraastad  Majen Johnsen  Aage Hafsal  Sigrid Sæhlie E. Aalstad

 

Aar 1944 den 12. mai holdtes styremøte paa Ilseng Kafe i Hamar

Tilstede var formannen, frk. Sæhlie og E. Aalstad. Likeledes var Eivind Lillevold tilstede

1) Skrivelse fra E.J. Johanssen, hvori blandt a. spørres om når medlemsmøte vil bli holdt. Besluttedes aa svare Johanssen at styret finner ingen grund til aa holde medlemsmøte.
2) Styret besluttet aa overdra til Eivind Lillevold arbeide med gårds- og slektshistorie, og er forutsætningen, at arbeidet paabegyndes saasnart forholdene gir anledning til det. Foreløbig mener man at der som prøver skriver om nogle faa gårde av forskjellig størrelse. Godtgjørelse for arbeidet kommer man tilbake til senere, naar man får en fyldigere oversikt over arbeidets omfang.
3) Formannen bemyndiges til aa engasjere forfattere til særartikler om jordbruk, skolevæsen, kirkene o.s.v. Beretning herom forelægges et senere styremøte.
4) Besluttedes at der foreløbig ikke sendes ut spørreskemaer.

K. Skraastad           Sigrid Sælid               E. Aalstad                   Eivind Lillevold

 

Eilif J. Johanssen, bosted Stenshagen, Hjellum og medlem i historielaget, var ikke fornøyd med lagets aktivitet og framdrift. Her er et utdrag av et brev til styret, datert 4.12.1944:

Til styret i Vang Historielag  v/ hr. Krf. Skraastad

Iflg (lovens) § 3 og 7 skal årsmøte holdes hvert år inden februar måneds utgang. Det var et møte på Vang Brænderi i 1941, og det var da 10 år siden sist. Det har heller ikke senere vært holdt møte, når undtas basaren på Høivang i vår. Akter Vang Historielag å holde årsmøte i 1945?

Hvor mange medlemmer har Vang Historielag. Hvad akter Vang Historielag å gjøre for å høine interessen i og for laget, samt få tegne nye medlemmer? Jfr § 1 og 2.

 Når man ser hvad de andre historielag på Hedemarken utretter – jfr. Furnes Historielag – ser det unektelig lidt rart ut, at en bygd som Vang, som i gamle dager hadde kanskje den eldste og fornemste kultur på Hedemarken, i dag har et historielag som – bortsett fra å samle inn penger til en bygdebok – ikke foretar sig nogen verdens ting. Man kan ikke forlange at bygdens folk kan få nogen som helst interesse for laget og dets arbeide(!) slik som laget nu drives. Det er sikkert ikke styret ubekjendt at vi her i Vang har en rekke gamle kulturminder, såsom gravhauger, gravsteder, kirkeruiner osv. som forfalder mere og mere, uten at nogen ting blir gjort! Jeg skal bare nevne nogen gravsteder ved Kirkeby i Vangsåsen. De kan endnu påvises, men i en samtale jeg hadde med Ole Kirkeby, sier han at de nu snart er borte. Likeså fortalte han at det endnu er spor efter den gamle kirke som nevnes av Schøning i 1775.

Skal de kulturminder vi har igjen i Vang forsvinde helt, uten at noget blir gjort for å bevare dem?

Vang Historielag må her være sig sitt ansvar bevisst, ved at det ifølge lagets lover har påtat sig å verne om de gamle kulturminder i bygden. Å skylde på manglende deltagelse og interesse i og for laget, falder tilbake på styret selv! Det er styret i første rekke som skal sørge for at det arbeides i laget og efter lagets lover, og derved gjøre sit til at Vang Historielag og dets virksomhet i bygden og videre utovÆrbødigst

Eilif J. Johanssen, medlem av
Vang Historielag, Norsk historisk forening, Hedmark Slektshistorielag, Hedmarksmuseet

 

Aar 1945 den 29. november holdtes møte paa Høivang

1) Der forelaa forslag til nye lover fra E.J. Johanssen.
Formannen fremsatte saadant forslag: De i møte den 14. mars 1931 vedtatte lover blir fremdeles gjeldende, dog med følgende forandring av § 3 og 7:
«Styret bestaar av 5 medlemmer. De vælges for 3 aar. Valget foregaar paa aarsmøtet. Efter 1 aars forløp utgaar ved lodtrækning 2 medlemmer, og efter 2 aars forløp likeledes 2 medlemmer, dernest den som har fungert længst.
Styret vælger sig i mellem formann og næstformann, og antar kasserer.

Formannen sammenkalder og leder styremøter saavelsom aarsmøter og mulige lagmøter. Han fører møtebok over forhandlingene, besørger den forefaldende korrespondanse og holder lagets arkiv i orden.» Vedtoges enst. gis følgende tilføielse:

«Der vælges 3 varamenn med funktionstid 1 aar.» Vedtoges enst.

2) Der foretoges valg paa styre. K. Skraastad frasa sig gjenvalg.
Hertil valgtes: Frk. Sigrid Sæhlie, Aage Hafsal, Gudbr. Skraastad, Arne Borud, Peder Hommelstad. Samtlige enst.

3) Valg paa varamenn:
Hertil valgtes: Kr. Syljuseth, fru Majen Johnsen, Bjarne Skramstad. Samtlige enst.

Møtet hevet efterat protokollen oplæstes.

K. Skraastad Sigrid Sæhlie Aage Hafsal Arne Borud

 

Den 15.12.1945 holdtes styremøte paa Grand Hotel
G. Skraastad var fraværende.

Det foretokes valg paa formann og nestformann.
Til formann valgtes Peder Hommelstad og til nestformann Arne Borud, begge enstemmig.

Møtet hevet.
Sigrid Sæhlie             Aage Hafsal           Peder Hommelstad             Arne Borud

 

Den 23. april 1947 holdtes styremøte paa Victoria Hotel                                                                      7
G. Skraastad var fraværende

Formannen meddelte at han hadde mottatt som gave de av Anders Ingeberg innhentede oplysninger om Ingeberggårdene. Videre meddelte han at alle regninger fra den avgåtte formanns tid nu var betalt og at laget i dag har kr. 30 116,35 innestående i Vangs Sparebank.

Man besluttet enstemmig å sende en henvendelse til E. Lillevold om han er villig til å utarbeide bygdeboken og å forespørre statsarkivar Christiansen om han kunne paata sig korrekturen av boken.

Møtet hevet.
Sigrid Sæhlie           Aage Hafsal               Arne Borud                 Peder Hommelstad

 

Aar 1948 den 5. juni holdtes styremøte i Victoria Hotel, Hamar
Frk. Sæhlie var ved sykdom forhindret fra å møte og Gudbr. Skraastad hadde det ikke lykkes å få varslet personlig.

Formannen meddelte at han hadde engasjert Aslaug Sandvold, Furnes, til å skrive av og registrere kirkebøkene i Vang i den utstrekning Eivind Lillevold, som har erklært seg villig  til å påta sig utarbeidelsen av bygdeboken, måtte finne påkrevet. Hun har megen øvelse i den slags arbeide fra før. Timebetalingen er kr. 3.- og i år er gjennemgået:  Døpte i tiden 1683–1841, Viede i samme tidsrom og Døde i tiden 1683–1809. Utbetalt herfor ialt kr. 1632.-.
Formannen refererte den årsberetning han hadde sendt Hedemark Historielag til dets årsmøte i dag.

Registrering og avskrift av kirkebøkene ønskes ført frem til 1945.

Møtet hevet.
Peder Hommelstad                Aage Hafsahl                          Arne Borud

Etter dette møtet er ingen ting notert i protokollen før 4. april 1962. Protokollen har vært savnet i alle disse årene, og vi vet ikke om det har vært møter og eventuelt hvor referatene befinner seg. Ifølge et notat som lagets senere mangeårige styremedlem og sekretær, Eilif J. Johanssen, skrev etter et styremøte 25.4.1966, var protokollen blitt liggende hos formann Peder Hommelstad denne tiden. Den kom til rette en stund etter Hommelstads død (januar 1962), da hans enke overleverte protokollen og andre dokumenter til lagets neste formann, Arne Borud.

 

Årsmøte holdtes på Høivang onsdag 4. april 1962

Møtet ble ledet av viseformann hr. Arne Borud, som ønsket de fremmøtte velkommen.

Dagsorden ble opplest og vedtatt.

Siden forrige årsmøte er to av styrets medlemmer døde: formannen Peder Hommelstad og frk. Sigrid Sæhlie. Borud mintes disse i en kort tale som påhørtes stående. Derefter refererte Borud den årsberetning som var oppsatt. Ingen bemerkning til beretningen.
Regnskapet referert: lagets formue pr. 1/1-1962 kr. 29.969,93. Ingen bemerkninger til regnskapet, som ble vedlagt protokollen.
Borud uttalte at det burde velges tillitsmenn for hver skolekrets.
Kontingenten ble enstemmig vedtatt satt til kr. 5.- pr. år pr. husstand.

Styret har stillet sine plasser til disposisjon. Det ble uttalt at Vang kommune burde få et medlem i styret, og dette ble vedtatt. Efter en del diskusjon ble følgende valgt; enstemmig (Aage Hafsahl frasa seg bestemt): Som formann ble valgt Arne Borud, de øvrige i styret ble: E.J. Johanssen, fru Klara Mangerud, Gudbrand Skjeset. Som varemenn ble valgt: fru Astrid Holm, Sælid gård, Reidar Vendkvern, Johannes Engen, Tommelstad gård. Som revisor ble valgt Hans Westgaard, med Leif Hafsal som varamann.

Styret fikk fullmakt til å velge interesserte som tillitsmann i hver skolekrets.
Det 5. medlem i styret ble vedtatt å overlatetil Vang kommune.
Styret fikk fullmakt til ta de nødvendige skritt til utgivelsen av bygdeboken.

Protokollen opplest og vedtatt.

Møtet hevet.
Arne Borud E.J. Johanssen Aage Hafsal E. Aalstad Hans Westgaard Øystein Hovden Klara Mangerud Astrid Hovden

 

År 1963 den 8. mars holdtes styremøte i Vangs Sparebanks lokaler. Man behandlede følgende:

Referat

Valg på grendemenn. Valgt blev:

Solvang: Thor Skaalsveen
Ingebergsbakken: Andreas Hafsal Karset, Ole Svenkerud
Ridabu (Kirkekretsen): fru Oddbjørg Rogstad Smedås, fru Jenny Hedemann Larsen, Hans Mæland (vaktmann i det militære), Brede Stubstad
Farmen: Nils Wetten, Jens Frogner
Skramstad: Simen Tollersrud, Ole A. Skramstad
Lunden: Lars Tomter, Bjørn Busterud
Østås: Gustav Alderslyst, fru Ingeborg Urstad, Ole Aasvestad
Vestås: Ola Sæhlie, Ingrid Arnkværn Narmo

Formannen blev bemyndiget til å henvende sig til red. Lillevold angående omkostninger vedutgivelsen av bygdebøker for Vang.
Formannen blev bemyndiget til å søke byens banker, kommunen etc. om pengebidrag.
Gjennemgikk alle gamle tidligere innsamlede dokumenter og fikk dem samlet i kartonger, lett oversiktlig.
Formannen ble bemyndiget til å bestille medlemsbøker, skrivesaker m.m. med lagets navn.
Møtet hevet. Undertegnede tilstede, fru Mangerud hadde forfall.

Hamar 8-3-63

Arne Borud                 Gudbrand Skjeset                   Harald Sørlie              Astrid Holm

 

Aar 1963, den 26. august, kl. 17.00, holdtes møte i Vangs Sparebanks selskapslokaler

Styrets formann, Arne Borud, åpnet møtet med å ønske vel møtt og refererte oppsatt dagsorden.
Orientering om plan og opplegg for bygdebøker m.v. ved fhv. statsarkivar G.E. Christiansen
Orientering om grendemennenes arbeid
Oversikt v/ formannen
Hva der måtte bli å forelegge styret

Hr. Christiansen innledet sitt foredrag med å si at gårds- og slektshistorien vel var av størst interesse for den enkelte innen bygden. Nevnte alle de kilder som er tilgjengelig både i statsarkivet i Hamar og i Riksarkivet i Oslo. Nevnte opprindelsen til flere av de eldste gårdsnavn i bygden og viste til Ryghs trykte «Norske gårdsnavn».

Av historisk interesse var alle gravhaugene på flere gårder, likeså de gamle og forsvundne kirkene o.s.v. Ga til slutt noen gode råd om hvorledes forarbeidet burde gjøres, spesielt avskriftarbeidet for å samle materiale til redaksjonskomiteen. Redaktøren blir den som til slutt redigerer alt stoffet for godkjendelse og trykking. Gjorde spesielt oppmerksom på at arbeidsomkostninger og trykking holdes hver for seg. D.v.s. at abonnentene kun betaler for trykkingen.

Anbefalte å sende ut spørreskjema til den enkelte bruker, men helst ikke for mange spørsmål.
E.J. Johanssen foreslo at det velges en redaksjonskomite på 2 medlemmer som får i oppdrag å samle inn opplysninger for lagets grendemenn og andre. Forslaget enst.vedtatt. Likeså at styret forespør om de er villig til å ta på seg vervet.
Hr. Meland spurte om grendemennenes arbeide – som Borud svarte på.
E.J. Johanssen foreslo at samtlige komitemedlemmer tilstilles en orientering om hva som er samlet inn av materiale til bygdeboken. Enst. vedtatt.

Efter en debatt avsluttet formannen møtet. Protokollen opplest og vedtatt.

Arne Borud    G.E. Christiansen    Astrid Holm    Ingrid Arnkværn Narmo   Klara Mangerud
Hans Mæland    Ola Sæhlie  Gudbrand Skjeset    Lars Tomter   Inge Smedås   Ole A. Skramstad
Leif Hafsal   Hans Westgaard   Thor Skaalsveen    Ole Svenkerud
E.J. Johanssen, fung. sekretær

 

Møte på Høivang 3. juli 1964 kl. 19.00

Styret konstituerte seg.

Som viseformann valgtes Gudbrand Skjeset, fru Klara Mangerud som kasserer, E.J. Johanssen som sekretær, og Harald Sørlie ble styremedlem.

Grendemennene i Vang tegner medlemmer og innkasserer kontingenten, kr. 5.- pr. år som vedtatt på årsmøtet den 4. april 1964. Årstallet er feil, skal være 1962. SF.

Formannen refererte et spørreskjema av redaktør Lillevold vedr. innsamling av opplysninger til bygdeboken. Styret vedtok at det trykkes et tilstrekkelig antall til utdeling til samtlige husstander  i Vang, når det gjelder de gamle hus o.l. som har g.nr og b.nr.

Styremøtet hevet kl. 19.40.

Arne Borud, form.  Gudbrand Skjeset    Harald Sørlie   Klara Mangerud     E.J. Johanssen, sekr.

 

Efter styremøtet holdtes tillidsmannsmøte kl. 19.30

Formannen refererte en beretning vedrørende arkivmateriale som laget har og over det arbeide som hittil er gjort.

Lillevold ga en kort oversikt over det stoff som trengs til bygdeboken.
Formannen refererte spørrelisten fra Lillevold.
Sekretæren redegjorde for sitt arbeide vedr. fotografering av gamle hus o.l.
På spørsmål fra Asbjørn Busterud svarte Lillevold at også husmannsplasser m.v. skal medtaes i andre bygder helt ned til 10 øres skyld.
Grendemennene ble oppfordret til å tegne så mange som mulig som medlemmer.
Til møtet var også innbudt andre interesserte i Vang.

Etter møtet ble samtlige bevertet.

Formannen avsluttet med å takke samtlige for fremmøtet.

Arne Borud                        Klara Mangerud                      E.J. Johanssen, sekr.

 

Styremøte 10/12-1964 hos formannen

Tilstede var Arne Borud, Klara Mangerud, Harald Sørlie, E.J. Johanssen. G. Skjeset hadde meldt forfall.

Formannen hadde besørget trykking av spørrelister til besvarelse av eierne av de forskjellige eiendommer i Vang. Spørrelistene skal brukes til bygdeboken, med vedlagt cirkulære til opplysning for utfylling av spørrelisten. Disse skal innsamles av grendemennene i februar 1964.

Styret skrev ut konvolutter til adressatene i Vang, ca 500, og sendes som trykksaker.

Formannen ref. brev av 23/4-64 fra Vangs Sparebank at laget er bevilget kr. 4000 til bygdeboken. Beløper er innsatt på egen bok nr. 300 742. Formannen hadde sendt takkebrev til banken.

Saker ellers forelå ikke til behandling.

Arne Borud, form.             Klara Mangerud         Harald Sørlie              E.J. Johanssen, sekr.

 

Møte 11. november 1965 i Håndverkernes Hus, Hamar

Innkaldt til møtet var styret og samtlige grendemenn. Av disse møtte bare 8 stk.
Redaktør Lillevold var innbudt til møtet.

Formannen ønsket velkommen og ga en orientering over arbeidet som er gjort siden forrige møte. Grendemennene hadde samlet inn en del spørrelister – som var sendt ut efter styremøtet 11/12-64 – og levert formannen. Medlemskontingent ble også innbetalt.

Formannen opplyste at han hadde undersøkt med flere om å ta på seg som redaktør av bygdeboken, men med negativt resultat.

M.h.t. spørrelistene mente Mæland at det var best at grendemennene personlig henvendte seg til den enkelte for å hente listen, og ikke bare vente på at listen ble sendt i posten.
Ingrid Arnkværn Narmo spurte om det ikke burde velges en redaksjonskomite. Formannen svarte at man først måtte få tak i en redaktør.
Det var innkommet i alt 25 spørrelister som ble levert formannen.
Møtet drøftet spørsmålet om neste årsmøte, og det var stemning for å holde dette i februar 1966.
Kasserer henstillet til grendemennene å betale inn den innkomne kontingent før årsmøtet.

Møtet hevet kl 21.35.

Bem.: Referatet innført fra løst ark.

Sign.:
Arne Borud, Harald Sørlie, Klara Mangerud, Gudbr. Skjeset. E.J. Johanssen, sekr. Ingrid Arnkværn Narmo, Thor Skaalsveen, Hans Mæland, Lars Tomter, Nils Wetten, Ola Sæhlie, Jens Frogner, Andr. Hafsahl Karset

 

Februar 1966 – styremøte i Hotel Astoria, Hamar

Tilstede var: Arne Borud, E.J. Johanssen, Harald Sørlie, Klara Mangerud, Astrid Holm (møtte for Skjeset, som meldte forfall). Redaktør Lillevold møtte som lagets konsulent.

Til møtet var innbudt cand philol Harald Hals, Oslo, for nærmere konferanse vedrørende Vang bygdebok.

Borud leste opp forslag til kontrakt for Hals som redaktør av bygdeboken. Efterat forslaget til kontrakt ble drøftet, og den enkelte hadde uttalt seg, ble styret enig om å stryke i pkt. 6:  «kommunens, eller, eller andre bidragsydere». Likeså «utkast til».

Forslaget ble derefter vedtatt som kontrakt med Hals og underskrevet av styrets medlemmer samt av Hals. Et eksemplar av kontrakten ble vedlagt protokollen.

Hr. Hals mener å kunne tiltre som redaktør av Vang bygdebok 1. januar 1967, med forbehold at bygdebok for Eidanger blir ferdig til den tid.

Arne Borud, form.  Astrid Holm   Klara Mangerud   Harald Sørlie   E.J. Johanssen , sekr. Eivind Lillevold   Harald Hals

 

April 1966 – møte i Håndverkernes Hus

Til møtet var innkaldt styret og grendemennene, h.h.v. kl. 18,30 og og 19,30. Harald Sørlie meldte forfald, Astrid Holm går inn i stedet. 2. varamann R. Vendkvern var også innkaldt.

Formannen ønsket velkommen.

Refererte brev til Vangs Sparebank av 15/2-66 om bidrag til laget.
Brev til hr. Harald Hals, Oslo, av 2/1-66, om et møte sammen med Lillevold og formannen.
Brev til Landslaget for Bygde- og Byhistorie 10/5-64 ang. redaktør til Vang bygdebok.
Brev til samme av 11/4-64.
Brev til Vang formannskap av 15/3-66 ang. bidrag til bygdeboken
Brev til ordfører Nysted av 22/4-66 med innbydelse til årsmøtet 29/4-66.
Brev av 27/4-65 fra Vangs Sparebank at laget er tildelt et bidrag på 5000 kroner til bygdeboken, samt formannens takkebrev av 28/4-65 til samme.
Brev til Harald Berg, Hamar, av 3/11-65 ang. bygdeboken.

Ang. årsmøtet 29/4-66 meddelte fru Mangerud at hun vil trekke seg som kasserer for laget. (Astrid Holm var villig til å overta som kasserer). Gudbrand Skjeset ba seg fritatt som styremedlem. I stedet foreslåes Reidar Vendkvern, som erklærte seg villig. Skjeset var dog villig til å fungere som varamann. Likeså Klara Mangerud.

Det var stemning i styret for å øke antallet på styremedlemmer til 6. Det må da velges et nytt styremedlem på årsmøtet.

Samtlige grendemenn var innkalt til møtet kl. 19,30, men det møtte bare 3: Ola Sæhlie, Ole Svenkerud og Hans Mæland.

Laget bevertet de fremmøtte.

Møtet hevet.
Arne Borud,  Astrid Holm, Klara Mangerud, Gudbrand Skjeset, Reidar Vendkvern, Ole Svenkerud, Ola Sæhlie, Hans Mæland, E.J. Johanssen, sekr.

 

Møte 25/4-66 hos formannen på Ilseng

Foruten Borud møtte Klara Mangerud og E.J. Johanssen. Møtet var et arbeidsmøte til forberedelse av årsmøtet 29 ds.
Skrevet årsberetningen og registrert de innkomne spørrelistene. Hittil innkommet 29 spørrelister og 3 brev. Satt opp dagsorden for årsmøtet samt annonse for samme.
Formannen møter tirsdag 26/4-66 på Astoria for konferanse med de 3 Hamar-avisene.

Arne Borud                            Klara Mangerud                                 E.J. Johanssen, sekr.

Dette er siste møtereferat i protokollen, men vi tar med et udatert notat skrevet av sekretær Eilif J. Johanssen:

P.S:

Denne protokollen er kommet tilrette i den tidligere formann P. Hommelstads efterladenskaper efterat laget hadde begyndt sin virksomhet. Referat fra det første møtet ble derfor ført på løst ark, som nu er tilstede. Det første møtet ble holdt 19. mars 1962*) hos herr Borud, Ilseng. 
Av det tidligere styret er to døde – Sigrid Sæhlie og Peder Hommelstad. De gjenstående er Aage Hafsal, Arne Borud og Eilif J. Johanssen. Tilstede var også Eivind Aalstad, Kristian Prestrud og Helge Hafsahl Karset.
Da protokoll og kassabok ikke var tilstede, vet man ikke hvem som er varamenn til styret, revisorer, tillidsmenn o.s.v.. Man ble enig om at de tre ovennevnte styremedlemmer samt de øvrige på  dette møtet fungerer som styre til årsmøtet holdes.
Arne Borud ref. en del korrespondanse og meddelte bl.a. at bankbøker var overlevert ham av fru Hommelstad. De forskjellige utbetalinger fra bankbøkene ble kontrollert med de foreliggende utgiftsbilag. Bortsett fra 2-3 mindre poster stemte uttakene med bilagene.
Utgiftene gjelder forberedende arbeider med bygdeboken, bl.a. avskrift av kirkebøkene.

Borud opplyste at i Vangs Sparebank forefinnes arkivsaker til laget, og E.J. Johanssen opplyste at han ble meddelt av G. Norderhaug, Hamar, at det er ca. 22 pakker med avskrifter i Statsarkivet, Hamar. Det øvrige av lagets saker var overlatt Borud av fru Hommelstad.
Møtet ble enig om å innkalle til årsmøte for valg av styre m.v. Det utarbeides en beretning på grunnlag av det foreliggende materiale.

Arne Borud ble valgt til å innkalle til årsmøte med annonse i de tre lokale avisene.

Møtet hevet.
Referatet underskrevet av:
Arne Borud, Aage Hafsal, Kr. Prestrud, H. Hafsahl Karset, Eivind Aalstad og E.J. Johanssen, som fungerte som sekretær.
 
Ang. referat fra det årsmøtet som er nevnt foran i møtet, ble holdt 4/4 1962, og er protokollert foran i denne boken.
E.J. Johanssen, fung. sekr.

*) Referatet fra møte 19. mars 1962 er ikke innført i protokollen og er ikke funnet annet sted. Historielagets protokoll nr. 2 (1996–1993) starter med referat fra årsmøte 29. april 1966.