Da telefonen kom til Vang

Jon Kroken har i minner ifrå Vang 2001 skrevet en artikkel. «Historien om Vang-telefonen».

solvang-sentral-telefonsentral-helga-holestad
Solvang telefonsentral med Helga Hoelstad. Foto: Domkirkeodden

I artikkelen kan vi lese om at den første telefonforeningen i Vang som ble stiftet 14. februar 1890. Syver Aalstad var foreningens første formann, N. Imerslund som nestformann og Johan Kvæken som kasserer.
Love for Vang telefonforening $1:
«Vang telefonforening der har til formaal at sætte medlemmerne i innbyrdes
forbindelse ved telefon og danne et US af Hamar telfonforening til hvis sentral
central-stasjon der gaar en traad.»

Flere sentraler kom til etterhvert rundt i bygda.
Mer om da telefonen kom til Vang kan leses i Minner ifrå Vang 2001

Historielaget har av Trond Haugom fått låne telefonkatalogen for Vang, Solvang og Hamar fra 1927.
Den kan leses her