ARKEOLOGIPROSJEKTET VED LUNDEN SKOLE

Prosjektet kom istand fordi vi ønsket å prøve et tilbud til barn og unge. Samtidig var vi på jakt etter nye arbeidsformer og metoder for historieformidling.

Prosjektet startet opp i 2016 som et samarbeid mellom Vang historielag og Lunden skole. Konkret gikk prosjektet ut på utgraving av den nedlagte husmannsplassen Holmen, en tilnærmet usynlig husmannsplass. Prosjektet skulle gå over 2 år. Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, ved Hilde R Amundsen hadde det arkeologiske ansvaret. Fra historielaget har Ole Jacob Tomter og Bjørn Eriksen deltatt både praktisk og med historisk informasjon.  Hovedutgravingen skjedde i 2016 og skjedde med stor iver. I tillegg fikk elevene innføring i lokalhistoriske kilder som Digitalarkivet, Statsarkivet mv og innføring i lokalhistorie for området der husmannsplassen lå.

Arbeidet i 2017 innebar videre utgravning, men med nye elever som også fikk litt lokalhistorisk innføring av Ole Jacob og Bjørn.  Sluttnotat fra prosjektet skal skrives av NIKU. Lunden skole har uttrykt at de er meget godt fornøyd med samarbeidet og kan gjerne tenke seg nye samarbeidsprosjekter.

Historielaget ser dette samarbeidet med skolen som veldig positivt og vi håper at det kan øke lokalhistoriske interesse og forståelse både blant elever, foreldre og lærere.

Her er oppsummeringen av prosjektet.