Nyhetsbrev 1 2019

Nyhetsbrev 1 2019

Årsmøtet ble avholdt på Høyvang 6 mars. Det var ca 30 personer tilstede. Foruten ordinære årsmøtesaker hadde styret lagt fram en sak om bygdebokarbeidet etter bind 5 (Som skal være ferdig i 2020).

Det viser seg ikke mulig å fortsette arbeidet med bygdebøker som tidligere. Årsmøtet ga sin tilslutning til at en arbeider videre for å realisere en digital bygdebok i Lokalhistoriewiki. Dette vil kreve interesse og engasjement fra mange så meld din interesse. Vi er helt avhengig av frivillighet. Oppstartsmøte blir 4 april

Valget: Ola Aas og Gun Frogner går ut av styret. Bjørn Magne Eriksen og Nina Stikholmen Pedersen kommer inn som nye medlemmer. Tore Mæhlumseter blir nytt medlem i årbokkomiteen 1/1-2020 etter Grethe Teksum. Liv Irene Eikelid og Gun Frogner tar plass i sleksforum etter Arve Viddal som trer ut.

Arrangementer 1. halvår:

Torsdag 4 april kl 18.00. Oppstartsmøte for digital bygdebok på Vang bibliotek Ener

Hedmark fylkeskommune vil stå for et åpent arrangement rett før påske hvor utgravingsleder Jessica MacGraw orienterer om funnene fra siste utgraving. Arrangementet vil foregå på Domkirkeodden, men eksakt tidspunkt er foreløpig ikke bestemt.

Torsdag 25/4 kl 18.00. Orientering om planene til Åker gård AS om utvikling av eiendommen og Tom J Dahl vil ta oss med på en vandring på eiendommen. Dette er et samarbeid med Hamar historielag åpent for medlemmer i begge lag.

Mandag 10/6 Den årlige sykkeltur i samarbeid med Syklistenes landsforbund og med Tor Karset som guide

Juni. I fellesmøte mellom historielagene på Hedmarken ble mulig fellesarrangementer diskutert. Nes og Helgøya historielag tok på seg å lage et opplegg. Vi vet foreløpig ikke mer om opplegget.