Årsberetning for 2020

Årsberetning 2020

På grunn av restriksjoner knyttet til koronasituasjonen kan vi ikke gjennomføre årsmøte slik vi vanligvis har gjort. Et alternativ er da å utsette møte til en senere anledning. Men det er jo høyst usikkert når dette eventuelt kan bli. Styret forslår derfor for våre medlemmer vi gjennomfører «årsmøtet» på annen måte dette året. Dersom det ikke komme innsigelser fra dere betyr dette at «årsmøte» avvikles kun med styret tilstede og at det i første omgang fattes et foreløpig vedtak.
Årsberetningen er sendt medlemmene på e-post. Hvis dere som er medlemmer har spørsmål, merknader eller alternative forslag ber vi at disse sendes leder@vang-historielag.no eller Vang historielag, PB 4300, 2308 Hamar innen 1/3. Spørsmål vil bli besvart enten direkte eller generelt med e-post til alle. Eventuelle alternative forslag og merknader vil bli protokollert.
Sakene er:
Godkjenning av Årsberetning og regnskap og styrets forslag til disponering av resultat 2020.
Fastsetting av kontingent for 2022.
Budsjett 2021
Valg 2021. Valgkomiteens innstilling ligger i årsmøtedokumentet

Styret vil vurdere innkomne merknader eller forslag og vurdere om det er noe som bør utsettes til et senere tidspunkt. Hvis det ikke kommer motforestillinger ber vi om at styret har fullmakt til å godkjenne årsberetning, regnskap, disponering av overskudd, budsjett og valg eventuelt korrigert for vesentlige merknader. Dette vil skje i styremøte 11/3 og medlemmene vil bli orientert om resultatet. På første medlemsmøte settes endelig godkjenning av årsmøtevedtakene opp som eget punkt.