Fremtidige bygdebøker

Det er arbeidet med bygdeboka siden 1970-tallet. Det arbeides med å få bind 5 ferdig, men forsatt står over 70 gårdsnr igjen. Samtidig synes det å være meget vanskelig å finansiere bygdebokforfatter på ordinære vilkår for videre arbeid etter bind 5.

Historielaget nedsatte derfor et utvalg med representanter fra styret og bygdebokkomiteen for å se på alternativ tilnærming med digitale løsninger som kan basere seg på stor grad av frivillighet.

Utvalget ser for seg å prøve ut en digital løsning hvor en kan klikke seg inn på det enkelte gårds- og bruksnr og etter hvert finne mye av den samme informasjon som en gjør i dagens bygdebøker. Innhold må bygges opp over tid og en må regne med større forskjeller mellom de enkelte bruk enn når en har en bygdebokforfatter som samordner all informasjon. En må regne med et noe lavere ambisjonsnivå(omfang og kvalitet) enn det vi har i dagens bygdebøker.

Årsmøtet behandlet denne saken 6. mars 2019 og fattet følgende vedtak:

«Årsmøtet tar til etterretning at det ikke synes realistisk å engasjere ny bygdebokforfatter og utarbeide resten av bygdebøkene på samme måte som før.

Årsmøtet er enig i at en arbeider videre med å realisere en digital bygdebok. De gjenværende gardsnummer prioriteres, men det legges også tilrette for ajourføring av de gardsnummer hvor det er utarbeidet bygdebok. Dette innebærer stor grad av frivillighet og en vil bruke Lokalhistoriewiki som basis for arbeidet.

Framdrift og opplegg vil i stor grad være avhengig av eiendomseieres interesse, frivillige som vil engasjere seg og eventuell økonomisk mulighet for å engasjere eksterne ressurser. 2019 vil bli et utprøvingsår og styret vil på neste årsmøte legge fram erfaringer så langt og mulig konkretisering av det videre arbeidet.»

Vi har uttrykt en litt mer konkret målsetting slik:

«Målsettingen på lang sikt er å få samlet og bearbeidet informasjon om de gjenværende gårder i Vang mest mulig likt det som er opplegget i dagens bygdebøker. For de eiendommer det er utarbeidet bygdebøker er det ønskelig med ajourføring. På kort og mellomlang sikt er viktig å sikre at mest mulig informasjon sikres og digitaliseres i LW i tråd med en oppsatt disposisjon. Det vil også være et mål å prøve ut ulike presentasjonsformer for å få en spennende digital bygdebok.»

Skal vi lykkes er vi avhengig av stort frivillig engasjement

Vi er nå(2021) godt i gang med arbeidet og den digitale bygdeboka har funnet sin form. Det innebærer produksjon i mange år framover. For å kunne se status i arbeidet og for å gå inn i den digitale bygdeboka gå inn i fanen digital bygdebok på åpningssida på hjemmesida.