Bygdebokkomiteen – endret utgivelsestid Vangsboka bind 5

Hamar kommune besluttet i 2013 at den ikke lenger ville ta ansvar for videre utgivelse av bygdebok for Vang, Vangsboka. Styret i Vang historielag opprettet da bygdebokkomitéen som fikk ansvar for å arbeide med videre utgivelse av Vangsboka. Komitéen ble pålagt så vel redaksjonelt som budsjettmessig ansvar.

Bygdebokkomitéen bistår redaktøren med råd og støtte om bokas utforming og innhold. Komitéen skal være aktiv for å finne fram til personer som kan bistå redaktøren i arbeidet med bl.a. å intervjue folk som har kunnskap om emner som bøkene skal omtale, samle inn billedmateriale og annet relevant stoff. I dette arbeidet håper komitéen å få hjelp og tips fra alle vangsokninger som har noe å bidra med. Dette gjelder både boka det arbeides med nå og framtidig eiendommer. Spesielt er det viktig å intervjue eldre folk mens de ennå er taleføre.

Den viktigste oppgaven for Bygdebokkomiteen blir imidlertid å sørge for å få tilstrekkelig med eksterne bidrag og støtte for å kunne utgi Vangsboka. Det er utrolig mange ordninger her i landet som sikrer støtte til ulike frivillige tiltak, men bygdebokarbeid ser ikke ut til å være blant de prioriterte tiltakene. Arbeidet er derfor nå konsentrert om å gjøre ferdig bind 5. Historielaget har nedsatt et utvalg med representanter fra styret og bygdebokkomiteen for å se på videre arbeid innen realistiske økonomiske rammer og konsekvenser/muligheter av digitalisering.

Arbeidet med bind 5 begynte i 2014. Vi begynte arbeidet med gnr. 87 Ilset som er første garden av de gjenstående i hele bygdebokprosjektet. Bind 5 var opprinnelig planlagt med beskrivelse av gårdene Ilset (gnr 87), Skålerud, Bergsvenkerud, Suterud, Ingelsrud, Dystvold, Kjøs, Opsahl, Tomten, Hafsahl, Dælid, Blystad og Finborud (gnr 72). Av ulike grunner har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt og omfanget gjør at det ikke vil bli plass til så mange eiendommer i bind 5. De 6 først eiendommene vil bli tilnærmet ferdigstilt høsten 2018. Det skal leveres ei bok på inntil 600 sider med flest mulig av brukene og vi regner med ferdigstilling senest 2021. Vi regner med å ha bedre oversikt over hvilke gårder som blir med og framdrift når de 6 først gårdene er tilnærmet ferdigstillt.

 Bygdebokkomiteen består av:

Oddvar Dufseth (leder)
Odd Lindstad (Styrets representant).
Steinar Sætervadet
Bjørn M Eriksen
Vigdis Stensby

Ole Jacob Tomter er redaktør for bind 5 av Vangsboka.

Om du har noe på hjertet ang bygdebokarbeidet, kontakt gjerneOle Jacob(tlf 41 22 95 25) eller Oddvar (tlf 93 06 78 62).